OWOLOWO || Informacje o danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy szereg informacji, związanych z tym przetwarzaniem Twoich danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą w 56, Morszków, 08-304 Jabłonna Lacka, Polska, dalej zwaną „Owolovo”.
 2. Z administratorem można kontaktować się:
  • pocztą na adres: Morszków 56, 08-304 Jabłonna Lacka
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@owolovo.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu przez OWOLOVO, tj. przez czas 5 lat.

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko
 1. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest OWOLOVO, a także partnerzy i podmioty współpracujące z OWOLOVO, to jest:
 • dostawcy usług zaopatrujący OWOLOVO w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, księgowe oraz doradcze umożliwiające OWOLOVO prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenia Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej OWOLOVO) – OWOLOVO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
 1. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – ma prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia tych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: giodo.gov.pl),
  • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.